Opłaty za groby

Wpłaty bezgotówkowe

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że udostępnił możliwość opłat bezgotówkowych za usługi cmentarne związane z zachowaniem na dalsze 20 lat istniejącego grobu. Opłaty należy wnosić po uzgodnieniu wysokości z pracownikiem kancelarii cmentarza na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A:

91 1030 1508 0000 0005 5088 8009

W tytule przelewu prosimy o podanie w odpowiedniej kolejności:

  1. nazwy cmentarza (np. Cmentarz Komunalny Północny);
  2. rodzaju opłaty (zachowanie grobu)
  3. imienia i nazwiska osoby zmarłeji oraz adresu grobu (np. Janina Kowalska, W-XX-1-5-21)
  4. danych osoby wpłacającej tj. nazwiska, imienia i dokładnego adresu, na który po zaksięgowaniu wpłaty wysłana zostanie faktura (np. Jan Kowalski, 03-343 Warszawa, Bolesławicka 33/m. 21),

W sytuacji zmiany cennika opłat za usługi cmentarzy komunalnych, zastosowana będzie opłata w wysokości obowiązującej w dniu wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi cennikami.

W przypadku niewłaściwie dokonanych wpłat (nieodpowiednia kwota, brak wymaganych danych w tytule przelewu itp.) Zarząd Cmentarzy Komunalnych dokona niezwłocznego zwrotu wpłaconej kwoty na konto bankowe, z którego wpłynęła należność. W przypadku wpłaty przekazem pocztowym zwroty będą dokonywane za pośrednictwem Urzędu Pocztowego na adres wskazany w tytule przelewu, na koszt wpłacającego. Koszty zwrotów przelewów zagranicznych ponosi odbiorca.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych informuje, że w ramach umowy podpisanej z bankiem przez Urząd m.st. Warszawy nie akceptowane są przelewy ekspresowe (np. BlueCash).

Przykładowa zdefiniowana płatność:

Nazwa odbiorcy: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Nr rachunku odbiorcy: 91 1030 1508 0000 0005 5088 8009
Kwota: 1 850,00
Tytuł płatności: Cmentarz Komunalny Północny, zachowanie grobu, Janina Kowalska W-XX-1-5-21, Jan Kowalski 03-343 W-wa, Bolesławicka 33 m. 21.

Opłaty za groby na Cmentarzach Komunalnych Północnym i Południowym

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) stanowi, że wszystkie groby ziemne i groby pojedyncze murowane podlegają opłatom związanym z zastrzeżeniem przeciwko ponownemu użyciu grobu do chowania, tzn. wyznaczenia grobu do kolejnego pochówku przez zarządzającego cmentarzem. Opłata taka (zgodnie z ustawą) odpowiadać ma wysokością opłacie przewidzianej za pochowanie zwłok i ma skutek na dalszych 20 lat (art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Ponieważ taki skutek prawny może nastąpić tylko po wniesieniu wymaganej opłaty w pełnej wysokości, winna ona być wniesiona jednorazowo w całości, w wysokości ustalonej w cenniku opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy, obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty. Ustawa nie przewiduje wnoszenia opłat w niższej wysokości ani za okresy krótsze niż 20 lat.

Przepisy ustawowe dotyczące opłat za groby ziemne i murowane pojedyncze nie zmieniły się od 1932 r. – znajdują się w ustawie z 17 marca 1932 r. o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu i zostały przeniesione do ustawy obecnie obowiązującej.

Opłaty za groby na Cmentarzu Wojskowym

Istniejące na Cmentarzu Wojskowym groby ziemne (w tym groby dziecięce) i groby murowane pojedyncze podlegają opłatom związanym z zastrzeżeniem przeciwko ponownemu użyciu grobu do chowania, tj. opłacie za zachowanie prawa do grobu, na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Opłata taka odpowiada wysokością opłacie przewidzianej za pochowanie zwłok (w nowym grobie) i ma skutek na dalszych 20 lat (art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Ustawa nie przewiduje wnoszenia opłat w niższej wysokości ani za okresy krótsze niż 20 lat.

Groby murowane rodzinne (wielomiejscowe), zarówno tradycyjne jak i urnowe, nie podlegają opłatom za kolejne okresy dwudziestoletnie.