Groby "za życia"

Na warszawskich cmentarzach komunalnych dopuszcza się przygotowanie grobu przez osobę żyjącą – do wykorzystania w przyszłości. Warunki i zasady udostępnienia w tym celu miejsc grzebalnych określa Regulamin udostępniania za życia miejsca grzebalnego na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy wprowadzony Zarządzeniem Nr 3770/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 października 2009 r.

Groby za życia na Cmentarzu Komunalnym Północnym

Na Cmentarzu Komunalnym Północnym przy ul. Wóycickiego 14 w Warszawie udostępnia się za życia:

 • miejsce na grób tradycyjny murowany rodzinny, czyli wymurowany na jednym miejscu grzebalnym 2-miejscowy grób przeznaczony do pochowania trumien,
 • miejsce na grób urnowy murowany rodzinny, czyli wymurowany w ziemi grób przeznaczony do pochowania urn z popiołami (grób taki może pomieścić do kilku urn – zależnie od ich wielkości),
 • niszę urnową w kolumbarium,
 • niszę w katakumbach.

Nie jest możliwe dokonanie „rezerwacji” miejsca pod grób ziemny albo murowany pojedynczy.

Warunkiem uzyskania zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym Północnym (na Wólce Węglowej) jest ukończenie 75 lat życia i stałe zamieszkanie w Warszawie.

Osoby w wieku poniżej 75 lat muszą spełniać dodatkowe warunki, określone Regulaminem

Podanie

Udzielenie zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym Północnym należy do kompetencji Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. Podanie w tej sprawie należy złożyć w sekretariacie Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Powązkowskiej 43/45 (mieszczącym się w biurze Zarządu, w budynku przy bocznej bramie Cmentarza Wojskowego), czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, lub przesłać pocztą pod adresem: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa. Podanie można złożyć też w kancelarii Cmentarza Komunalnego Północnego.

Podanie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres (z kodem pocztowym) osoby wnoszącej podanie, zainteresowanej przygotowaniem (urządzeniem) grobu za życia,
 • określenie rodzaju grobu, jaki osoba zainteresowana zamierza urządzić,
 • wskazanie Cmentarza Komunalnego Północnego jako miejsca urządzenia grobu,
 • oświadczenie o nieposiadaniu dzieci, jeżeli osoba zainteresowana jest w wieku 70-75 lat (nie dotyczy osób, które ubiegają się o miejsce za życia ze względu na stan zdrowia),

do podania należy dołączyć:

 • aktualne zaświadczenie o miejscu zameldowania, wydane przez Urząd Dzielnicy w Warszawie
  albo
  kopię innego aktualnego dokumentu urzędowego zawierającego datę urodzenia oraz adres miejsca zamieszkania osoby składającej podanie,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w przypadku, gdy powodem wystąpienia o udzielenie zgody na udostępnienie za życia miejsca na grób jest ciężka choroba nieuleczalna, zaawansowana w stopniu uzasadniającym podjęcie przygotowań do pogrzebu.

Pisemna odpowiedź na podanie w sprawie udostępnienia za życia miejsca grzebalnego wysyłana jest listem poleconym pod adresem osoby zainteresowanej. Możliwy jest osobisty odbiór odpowiedzi w biurze Zarządu Cmentarzy Komunalnych (prosimy o wskazanie w podaniu numeru telefonu, aby możliwe było przekazanie informacji o załatwieniu sprawy).

Czynności po uzyskaniu akceptacji

 • wniesienie opłaty za miejsce w Kancelarii Cmentarza Komunalnego Północnego,
 • złożenie oświadczenia w sprawie ewentualnej rezygnacji z grobu w Kancelarii Cmentarza Komunalnego Północnego,

Informacje dodatkowe

 • Miejsce na grób wyznacza Kierownik Cmentarza.
 • Opłatę za udostępnione miejsce na grób należy wnieść jednorazowo, w pełnej wysokości, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty. Opłata jest wnoszona za konkretne, wybrane (zaakceptowane) miejsce grzebalne.
 • Grób powinien być wymurowany w określonym terminie, wskazanym w treści zgody.
 • Wymurowanie grobu oznacza wykonanie murów grobu w ziemi do poziomu gruntu. Nie ma obowiązku ustawiania nagrobka na wymurowanym grobie.
 • Urządzenie za życia grobu w kwaterze gestorskiej (tzn. kwaterze, w której miejsca grzebalne zostały oddane do dyspozycji organizacji kombatanckich albo innych organizacji bądź instytucji) wymaga dodatkowo osobnej zgody gestora.
 • Groby urządzone za życia nie mogą być odstępowane (sprzedawane) osobom trzecim. Niewykorzystany grób może być odpłatnie przekazany wyłącznie Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

Groby za życia na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie

Na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie k/Piaseczna może być udzielona zgoda na udostępnienie za życia:

 • miejsce na grób tradycyjny murowany rodzinny, czyli wymurowany na jednym miejscu grzebalnym 2-, 3-, lub 4-miejscowy grób przeznaczony do pochowania trumien,
 • miejsce na grób urnowy murowany rodzinny, czyli wymurowany w ziemi grób przeznaczony do pochowania urn z popiołami (grób taki może pomieścićdo kilku urn – zależnie od ich wielkości),
 • niszę urnową w kolumbarium,
 • nisza w katakumbach,
 • miejsce na grobowiec rodzinny katakumbowy, mający formę niewielkiej budowli.

Nie jest możliwe dokonanie „rezerwacji” miejsca pod grób ziemny albo murowany pojedynczy.

Warunkiem uzyskania zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym Południowym jest ukończenie 75 lat życia i stałe zamieszkanie w Warszawie, albo w gminie Piaseczno lub Lesznowola.

Osoby w wieku poniżej 75 lat muszą spełniać dodatkowe warunki, określone Regulaminem

Podanie

Udzielenie zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym Południowym należy do kompetencji Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. Podanie w tej sprawie należy złożyć w sekretariacie Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Powązkowskiej 43/45 (mieszczącym się w biurze Zarządu, w budynku przy bocznej bramie Cmentarza Wojskowego), czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, lub przesłać pocztą pod adresem: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa. Podanie można złożyć też w kancelarii Cmentarza Komunalnego Południowego.

Podanie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres (z kodem pocztowym) osoby wnoszącej podanie, zainteresowanej przygotowaniem (urządzeniem) grobu za życia,
 • określenie rodzaju grobu, jaki osoba zainteresowana zamierza urządzić,
 • wskazanie Cmentarza Komunalnego Południowego jako miejsca urządzenia grobu,
 • oświadczenie o nieposiadaniu dzieci, jeżeli osoba zainteresowana jest w wieku
  70-75 lat (nie dotyczy osób, które ubiegają się o miejsce za życia ze względu na stan zdrowia),

Do podania należy dołączyć:

 • aktualne zaświadczenie o miejscu zameldowania, wydane przez Urząd Dzielnicy w Warszawie, Urząd Gminy Piaseczno albo Urząd Gminy Lesznowola
  albo
  kopię innego aktualnego dokumentu urzędowego zawierającego datę urodzenia oraz adres miejsca zamieszkania osoby składającej podanie,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w przypadku, gdy powodem wystąpienia o udzielenie zgody na udostępnienie za życia miejsca na grób jest ciężka choroba nieuleczalna, zaawansowana w stopniu uzasadniającym podjęcie przygotowań do pogrzebu.

Pisemna odpowiedź na podanie w sprawie udostępnienia za życia miejsca grzebalnego wysyłana jest listem poleconym pod adresem osoby zainteresowanej. Możliwy jest osobisty odbiór odpowiedzi w biurze Zarządu Cmentarzy Komunalnych (prosimy o wskazanie w podaniu numeru telefonu, aby możliwe było przekazanie informacji o załatwieniu sprawy).

Kolejnych czynności, związanych z udostępnieniem miejsca na urządzenie grobu, tj.:

 • wniesienia opłaty za miejsce w Kancelarii Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie,
 • złożenia oświadczenia w sprawie ewentualnej rezygnacji z grobu w Kancelarii Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie.

Informacje dodatkowe

 • Miejsce na grób wyznacza Kierownik Cmentarza.
 • Opłatę za udostępnione miejsce na grób należy wnieść jednorazowo, w pełnej wysokości, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty. Opłata jest wnoszona za konkretne, wybrane (zaakceptowane) miejsce grzebalne.
 • Grób powinien być wymurowany w określonym terminie, wskazanym w treści zgody.
 • Wymurowanie grobu oznacza wykonanie murów grobu w ziemi do poziomu gruntu. Nie ma obowiązku ustawiania nagrobka na wymurowanym grobie.
 • Groby urządzone za życia nie mogą być odstępowane (sprzedawane) osobom trzecim. Niewykorzystany grób może być odpłatnie przekazany wyłącznie Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.
 • Urządzenie za życia grobu w kwaterze gestorskiej (tzn. kwaterze, w której miejsca grzebalne zostały oddane do dyspozycji organizacji kombatanckich albo innych organizacji bądź instytucji) wymaga dodatkowo osobnej zgody gestora.

Na grobowiec rodzinny katakumbowy przeznacza się 30 m2 terenu grzebalnego. Wysokość części nadziemnej grobowca nie może być mniejsza niż 3 m i większa niż 5 m. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania dla obiektu monumentalnego. Projekt grobowca wymaga akceptacji Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Realizacja budowy powinna przebiegać w oparciu o projekt budowlany opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Budowę należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pod nadzorem kierownika budowy posiadającego właściwe uprawnienia budowlane i będącego członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Budowa grobowca wymaga zawarcia stosownej umowy z Zarządem Cmentarzy Komunalnych.

Szczegółowych informacji w sprawie wzniesienia grobowca może udzielić Kierownik Cmentarza Komunalnego Południowego.

Groby za życia na Cmentarzu Wojskowym

Obowiązujące przepisy nie przewidują urządzania za życia na Cmentarzu Wojskowym grobów tradycyjnych (przeznaczonych do pochowania trumien). Na Cmentarzu Wojskowym może być udostępnione za życia miejsce na grób urnowy murowany rodzinny albo nisza urnowa w kolumbarium. Udzielenie zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego za życia następuje z zastosowaniem kryteriów określonych w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 3770/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 października 2009 r.

Opłatę za udostępnienie miejsca grzebalnego na urządzenie grobu należy wnieść jednorazowo, w pełnej wysokości, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty.

Podanie

Wnioski (podania) w sprawie udostępnienia za życia miejsca na Cmentarzu Wojskowym, kierowane do Prezydenta m. st. Warszawy, przyjmuje Urząd m.st. Warszawy, Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich,  ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, tel. 22 443-29-01, faks 22 443-29-02.